Tulevat tapahtumat

Tulevat tapahtumat

»

Näytä kaikki


Mökkien varaukset
I-maja

II-maja

Vanniemi naistenmaja

Kyläniemen ylämökki

Vanniemen asuntovaunupaikka 1

Vanniemen asuntovaunupaikka 2

Kyläniemen asuntovaunupaikka

Huom. varauksen voi tehdä aikaisintaan kuukausi ennen vuokrausajankohtaa

Yleistietoa ja toimintasäännöt

Yleistietoa

Perustettu : 1949

Seura kuuluu jäsenenä: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön, Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiriin ja Etelä-Karjalan Kalatalouskeskukseen.

Nimestään huolimatta seura ei ole urheilukalastuksen erikoisseura, vaan seuran tarkoituksena on vapaa-ajan kalastuksen, kalavesien hoidon sekä tuoton edistäminen, sekä oikean kalamieshengen luominen vapaa-ajankalastajiin.

Seuran jäsenistössä on kaikenlaisen kalastuksen harrastajia, jäseneksi voi anoa kuka tahansa Suomen kansalainen.

 

 

 

TOIMINTASÄÄNNÖT

I YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Lappeenrannan Urheilukalastajat r.y. ja kotipaikka Lappeenrannan kaupunki. Seuran kieli on Suomi.

 

 

II SEURAN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Seuran tarkoituksena on vapaa-ajan kalastuksen, kalavesien hoidon sekä tuoton edistäminen ja kehittäminen, kalastuskulttuurin vaaliminen sekä hyvän ja oikean kalamieshengen luominen vapaa- ajankalastajiin.

 

 

Seura toteuttaa tarkoitustaan:
1. hankkimalla jäsenistölleen kalavesiä ja kalastusoikeuksia,
2. harjoittamalla kalavesien hoitoa ja kalanpoikasten viljelyä,
3. pyrkimällä olemaan yhteistoiminnassa toimialueensa kalastusviranomaisten kanssa vapaa-ajankalastusta koskevissa asioissa,
4. järjestämällä valistus- ja koulutustilaisuuksia sekä illanviettoja,
5. harjoittamalla opiskelija- ja nuorisotoimintaa,
6. järjestämällä kilpailu- ja näytöstilaisuuksia,
7.järjestämällä kalastus- ja tutustumismatkoja sekä kotimaassa että ulkomailla jäsenilleen,
8. luomalla yhteyksiä alan koti- ja ulkomaisiin järjestöihin,
9. vaikuttamalla tiedotusvälineiden kautta seuran tarkoitusperien hyväksi.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Seura voi omistaa toimintaansa varten kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

 

III SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on kiinnostunut seuran tarkoituksesta. Seuran varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää syyskokous, sekä liittymismaksun jonka suuruuden sekä maksutavan määrää hallitus. Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa ja jotka maksavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun ja liittymismaksun jonka suuruuden sekä maksutavan määrää hallitus. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannattavana jäsenenä oleville henkilöille ja yhteisölle. Varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on äänioikeus seuran kokouksissa. Kannattavilla jäsenillä on seuran kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.
Seuralla voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksessä seuran kokouksessa tehdyllä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 äänistä kutsua henkilö, joka erikoisen huomattavasti on edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

 

 

Seuran jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

 

Jos jäsen ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä, laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen hallituksen määräämänä aikana, syyllistyy kalastus- ja rikoslain vastaisiin tekoihin, rikkoo seuran järjestyssääntöjä, toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti tai seuralle vahinkoa aiheuttaen voi hallitus rikkomuksen laadun tai seuraamuksen huomioon ottaen antaa jäsenelle varoituksen, määräaikaisen oleskelukiellon seuran kalastustarkoitusta varten hallussa olevalla maa- ja vesialueella tai erottaa seurasta.

 

 

Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

 

IV SEURAN TOIMIELIMET

Seuran toimielimet ovat seuran kokous ja hallitus.

 

 

Seuran kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

 

 

10§

Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta: syys- ja kevätkokous. Seuran syyskokous pidetään syys-marraskuussa ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja paikassa.

Seuran ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää, jos hallitus niin päättää tai vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Viimemainitussa tapauksessa kokouskutsu on lähetettävä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus on hallitukselle esitetty.

Kokouskutsu julkaistaan Lappeenrannassa ilmestyvässä maksullisessa valtalehdessä vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokouskutsun tulee sisältää luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista. Yleistä laatua olevat tiedonannot saatetaan jäsenten tietoon samalla tavalla tai suoraan kirjeellä.

Jos seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksessa käsiteltäväksi, on asia esiteltävä hallitukselle kirjallisesti vähintään 5 päivää ennen kokousta.

 

 

11§

Seuran kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, elleivät nämä säännöt toisin määrää. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutettu sitä vaatii

Äänestyksessä voittaa äänten mennessä tasan sen mielipide, jonka kannalla puheenjohtaja on. Vaaleissa äänten mennessä tasan tuloksen kuitenkin ratkaisee arpa.

 

 

12§

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2, Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Päätetään seuralle tulevana vuotena suoritettavan liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruus
6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio tulevaa vuotta varten
7. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma
8. Toimitetaan seuran hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden kahdeksan jäsenen vaali
9. Valitaan toiminnantarkistaja ja varatoiminnantarkistaja
10. Valitaan tarpeelliset toimikunnat
11. Käsitellään seuran hallituksen muut mahdolliset asiat
12. Käsitellään seuran jäsenten hallitukselle kokousta varten esittämät asiat
13. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

 

13§

Seuran kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2, Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään seuran hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
6. Esitetään tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7. Käsitellään seuran hallituksen muut mahdollisesti esittämät asiat
8. Käsitellään seuran jäsenten hallitukselle kokousta varten esittämät asiat
9. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

 

 

14§

Seuran asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.

Hallitus valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitus valitsee seuralle varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja jäsenkirjurin, taloudenhoitaja voidaan nimetä myös seuran ja hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön kanta. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1. Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
4. Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.
5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. Vastata sen järjestön, jossa seura on jäsenenä, sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
7. Vastata seuran kokouksen asettamista velvoitteista.
8. Pitää jäsenluetteloa.
9. Hoitaa seuran taloutta.
10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
12. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
13. Päättää seuran ansiomerkin myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
14. Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

 

V SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

15§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallituksella on kuitenkin valta valtuuttaa taloudenhoitaja yksin nostamaan pankkiin talletettuja varoja.

 

 

VI TILIT

16§

Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

 

 

VII SEURAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN

17§

Sääntöjen muutosehdotukset on annettava kirjallisesti hallitukselle, joka jättää asian seuran kahden perättäisen kokouksen ratkaistavaksi, joissa kummassakin on esityksen saatava vähintään ¾ annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi ja joista jälkimmäisessä äänestetään ainoastaan ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

 

 

18§

Seuran purkamiseen vaaditaan, että päätös tästä tehdään kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon välein pidetyssä seuran kokouksessa niin, että vähintään ¾ annetuista äänistä on purkamisen kannalla.

 

 

19§

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat sääntöjen 2 §:n mukaisen tarkoituksen edistämisen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

 

VIII ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

20§

Seuran yhteisten kalavesien käyttämisestä on voimassa mitä järjestyssäännöissä on siitä määrätty. Järjestyssäännöissä tulee olla määräyksiä seuran omaisuuden käytöstä, pyyntitavoista, pyydyksistä, pyydettävän kalan pienimmästä koosta yms.

 

 

21§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖTLappeenrannan Urheilukalastajat ry:n vuokraamissa kalavesissä on oikeutettu kalastamaan seuran jäsen.Jäsenten on tarkoin noudatettava voimassaolevaa kalastuslakia. Kaikki alamittaiset kalat sekä rasvaevälliset lohikalat on ehdottomasti laskettava takaisin.Kalastusmatkojensa aikana on jäsenten käyttäydyttävä hyvän ja oikean kalamieshengen mukaisesti. Jäsenen velvollisuus on harjoittaessa kalastusta seuran vuokraamilla kalavesillä pitää voimassaoleva SVK:n jäsenkortti mukanaan.Käyttäessä kalamajoja ovat ne niistä poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon ja huolehdittava, että majoihin jää kuivaa polttoainetta ja tikkuja.

Seuran kalamajoissa on seuran jäsenellä oikeus yhtäjaksoisesti oleskella korkeintaan 3 vuorokautta tai jos tila antaa myöten pitemmän ajan, kuitenkin korkeintaan 7 vuorokautta, Jäsenten on merkittävä majan päiväkirjaan tarkoin tulo- ja lähtöaikansa. Merkinnät päiväkirjaan on tehtävä asiallisesti ja se on muutenkin pidettävä siistinä. Päiväkirjaan on ehdottomasti myös merkittävä myös vieraan nimi.

Lemmikkieläinten pito ja tupakointi on seuran majoissa kielletty.

Naisten majan käyttöoikeus on seuran naisjäsenillä ja naisjaoston jäsenillä siten kuin siitä naisten majan käyttösäännöissä määrätään.Seuran veteraanijäseneksi voi päästä 65 vuotta täyttänyt ja 20 vuotta seuran jäsenenä ollut henkilö. Veteraanijäsenyyttä on itse anottava hallitukselta sen alkamista edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä.On toivottavaa, että seuran jäsenet pitävät päiväkirjaa jokaisesta kalamatkastaan. Päiväkirja tulisi olla myös yhdistyksen tarkoitusperien käytettävissä ja siitä tulisi käydä selville saaliin määrä, pyyntivälineet, kalastuspaikka ja –aika sekä sääolot, samoin kuin muut tiedot, joihin on yleistä mielenkiintoa.Todetuista rikkomuksista seuran sääntöjä ja järjestyssääntöjä vastaan on viipymättä ilmoitettava hallitukselle, jonka on heti ryhdyttävä toimenpiteisiin asiassa.

 

 

 

LUK:N JÄSENET

LUK:N JÄSEN

  • Käyttäydy kalastusretkilläsi kuten rehdin kalamiehen kuuluu. Muista että edustat seuraasi.
  • Älä ole seurasi toiminnassa sivustakatsoja. Osallistu asian käsittelyyn jokaisessa seuran kokouksessa. Tule mukaan seuran neuvonta- ym. tilaisuuksiin.
  • Käytä äänioikeutesi hyväksesi, täytä velvollisuutesi.
  • Myötävaikuta seuran kehittymiseen voimakkaaksi järjestöksi.